ไม่ต้องการผูกเวร ต้องมีตัวช่วย

ถ้าคุณรู้สึกอาฆาต ไม่พอใจ ผูกเวร กับผู้ใด แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น และต้องการที่จะละ แต่ยังละ ไม่ได้

ก็เพราะจิตยังไม่มีบริขาร ยังไม่มีเครื่องช่วยล่ะ 5 อย่างนี้

บริขารของจิต เพื่อความไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน

มาณพ ! ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญ เพื่อยินดีกุศล เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน.

มาณพ ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ …

  1. เป็นผู้พูดจริง …
  2. เป็นผู้มีความเพียร …
  3. เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ …
  4. เป็นผู้มากด้วยการสาธยาย (มนต์) …
  5. เป็นผู้มากด้วยการบริจาค …

เธอรู้สึกว่า

  1. “เราเป็นผู้พูดจริง …
  2. “เราเป็นผู้มีความเพียร …
  3. “เราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ …
  4. “เราเป็นผู้มากด้วยการสาธยาย (มนต์) …
  5. “เราเป็นผู้มากด้วยการบริจาค …

“… ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม” ดังนี้ ความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้ เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน.

ธรรม ๕ ประการ นี้ ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญ เพื่อยินดีกุศลนี้รากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน.

– ม. มู. ๑๓/๕๐๐/๗๒๘