คุณเป็นมิตรแบบไหน?

เพื่อนมีหลายแบบ แล้วเราเป็นเพื่อนกับคนอื่นแบบไหน? ดูได้ง่ายๆ

เพื่อนไม่ดี จะพาไป

 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน
 2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
 3. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม
 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ 11/183 ฑี.ปา

เพราะฉะนั้นก่อนคบใครเป็นเพื่อนให้ดูเลยว่าถ้าใครเป็นคนมีการทำ 6 อย่างนี้ มีสิทธิ์เป็นเพื่อนชั่ว

 1. การนอนสาย
 2. การเสพภรรยาผู้อื่น
 3. ความประสงค์ผูกเวร
 4. ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์มิได้
 5. เป็นมิตรชั่ว
 6. เป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นนัก 11/185 ฑี.ปา

คนแบบนี้เป็นเพื่อนชั่วได้แน่นอน อย่างคบเลย

เพื่อนยังมีอีก 8 แบบ ดังนี้คือ

เพื่อนไม่ดี เพื่อนดี
 1. คนปอกลอก
 2. คนดีแต่พูด
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนฉิบหาย
 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

คนปอกลอก ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ

 1. เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
 2. เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก
 3. ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัย
 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

คนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ

 1. เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย
 2. อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศรัย
 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
 4. เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้อง [ออกปากพึ่งมิได้]

คนหัวประจบ ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ

 1. ตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว [จะทำชั่วก็คล้อยตาม]
 2. ตามใจเพื่อนให้ทำความดี [จะทำดีก็คล้อยตาม]
 3. ต่อหน้าสรรเสริญ
 4. ลับหลังนินทา

คนชักชวนในทางฉิบหาย ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ

 1. ชักชวนให้ดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
 2. ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน
 3. ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพ
 4. ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแต่พูด ๑ มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ 11/191 ฑี.ปา.

มิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือ

 1. รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 2. รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้
 4. เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่า [เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก]

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือ

 1. บอกความลับ [ของตน] แก่เพื่อน
 2. ปิดความลับของเพื่อน
 3. ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย
 4. แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้

มิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือ

 1. ห้ามจากความชั่ว
 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี
 3. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 4. บอกทางสวรรค์ให้

มิตรมีความรักใคร่ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือ

 1. ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน
 2. ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน
 3. ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน
 4. สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน

บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑ มิตรแนะประโยชน์ ๑ มิตรมีความรักใคร่ ๑ ว่าเป็นมิตรแท้ ฉะนี้แล้ว พึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุตร ฉะนั้น บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู่เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติย่อมถึงความสั่งสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้น  ฉะนั้น

คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้ว  พึงแบ่งโภคสมบัติออกเป็นสี่ส่วน เขาย่อมสมานมิตรไว้ได้ พึงใช้สอยโภคสมบัติด้วยส่วนหนึ่ง พึงประกอบการงานด้วยสองส่วน   พึงเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วย หมายว่าจักมีไว้ในยามอันตราย ดังนี้ ฯ  11/197 ฑี.ปา