ห้วงน้ำมีน้ำพลุ่งขึ้น

นี้เป็นรูปบ่อน้ำผุดที่มีผู้ post ขึ้นไว้ใน internet เมื่อเห็นแล้ว จึงได้ ระลึกถึง สระน้ำประเภทนี้ที่เป็น พุทธพจน์

ห้วงน้ำที่ไม่มีน้ำไหลมาจากทางไหน แต่ก็มีน้ำผุดขึ้นมาใหเป็นสระน้ำได้. พระพุทธเจ้า ได้เคยตรัสถึงสระน้ำประเภทนี้อยู่ เปรียบเทียบกับ ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิในฌานที่ 2 ดังนี้

<class="alignnone size-medium 847" title="265862_1967449754397_1487530419_32064461_1646630_o" "2012/04/265862_1967449754397_1487530419_32064461_1646630_o-600x800.jpg" alt="" "600" height="800" />
<blockquote>เปรียบเหมือน ห้วงน้ำอันลึก มีน้ำพลุ่งขึ้น ไม่มีปากทางน้ำ เข้าทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศ เหนือ ทิศใต้ แห่งห้วงน้ำนั้น และฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล แต่ขณะนั้นท่อน้ำเย็นพลุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้น ไหลทับไหล ท่วม แผ่ทั่วเต็มไปหมดซึ่งห้วงน้ำนั้นเอง ด้วยน้ำอันเย็น, ส่วนไหนๆของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้ว มิได้มี, ข้อนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท !ภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่ว ชุ่มรอบ เต็มรอบ ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ,ส่วนใด ส่วนหนึ่งในกายเธอ ที่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ ไม่ถูก ต้องแล้ว มิได้มี,ฉันนั้นเหมือนกัน.

"Just like a lake with spring-water welling up from within, having no inflow from east, west, north, or south, and with the skies periodically supplying abundant showers, so that the cool fount of water welling up from within the lake would permeate and pervade, suffuse and fill it with cool waters, there being no part of the lake unpervaded by the cool waters; even so, the monk permeates and pervades, suffuses and fills this very body with the rapture and pleasure born of composure. There is nothing of his entire body unpervaded by rapture and pleasure born of composure.</blockquote>
นอกจากนี้ ฌาน 2 ยังเคยเปรียบเที่ยบกับ ข้าวสาลี/ข้าวยวะ ดังนี้ ว่า
<blockquote>เปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชา <strong>มีข้าวสาลี</strong><strong>และข้าวยวะสะสมไว้เป็นอันมาก </strong>เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุก ในภายใน เพื่อป้องกันในภายนอก, นี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! อริยสาวก เพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจาร <strong>เข้าถึงทุติยฌาน </strong>อันเป็นเครื่องผ่องใส แห่งใจในภายใน นำ ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่วิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ แล้วแลอยู่ เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่ เป็นผาสุก แห่งตน เพื่อก้าวลงสู่นิพพาน, ฉันนั้นเหมือนกัน.

"Just as a royal frontier fortress has large stores of rice &amp; barley for the delight, convenience, &amp; comfort of those within, and to ward off those without; in the same way the disciple of the noble ones, with the stilling of directed thoughts &amp; evaluations, enters &amp; remains in the second jhana — rapture &amp; pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought &amp; evaluation — internal assurance — for his own delight, convenience, &amp; comfort, and to alight on Unbinding.</blockquote>
</div>