2015

สากัจฉาธรรม-ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาด้วยสติ

เราต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้ก่อน ซึ่งควรจะต้องมีทุกวันอยู่แล้ว พิจารณาตัวเองเป็นระยะๆ (เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) ทบทวนสิ่งที่เราทำผ่านมาเพื่อประเ

เรื่องบุรพกรรมของพระองค์-อานุภาพแห่งการสละสุขพอประมาณ

“ถ้าผู้มีปัญญาเห็นสุขอันไพบูลย์ จงสละสุขเล็กน้อย พึงละสุขเล็กน้อยนั้นเสีย,ผู้มีปัญญา เพื่อจะพบสุขอ

กรรมให้ผลต่างวาระต่างเวลา-ทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น

ได้ยกเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “กรรมให้ผลต่างวาระต่างเวลา” และ “ผู้กระทำกรรมอันใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น” มา 3 เร

สากัจฉาธรรม-บัณฑิตในทางพุทธศาสนา

ในทางพุทธศาสนา "ปริญญา" แปลว่า รอบรู้ เข้าใจถึงการทำงานและวิธีการแก้ปัญหา กล่าวคือ เราควรจะรอบรู้ (ปริญญายะ) เรื่องขันธ์ห้า รอบรู้

สากัจฉาธรรม-การฝึกสติก่อนตาย

"เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ถือว่าเป็นกรรมเก่าทั้งหมด อาจจะมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การเตรียมตัวไม่ดี หรือแม้กระทั่งน้ำ

ผีดี

เหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นมีมาก ไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าจิตใจนั้นมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง มี

ตอบคำถาม-เจริญมรรคให้มากแล้ว จะเข้าใจขันธ์ ๕ และจะละตัณหาได้

“ภิกษุ ท. ! สิ่งใด มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลก,
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น,