2014

สากัจฉาธรรม-เที่ยวไปให้ได้ประโยชน์ด้วยสติปัฏฐานสี่

การไปเที่ยว ไปได้ แต่ก็ให้มีสติไปด้วย โดยให้เที่ยวไปในที่เที่ยวของพระพุทธเจ้านั่นคือสติปัฏฐานสี่ นั่นคือให้ใจของเราอยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม มีสติคู

คำพุทธ-กรรณกัตถลสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกรรณกัตถลมิคทายวัน

ณ ตำบลกรรณกัตถลมิคทายวัน ใกล้อุทัญญานคร พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถาม ๔ เรื่อง คือ ความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง(สัพพัญญุตา)วรรณ

ตอบคำถาม-ความต่างของจิตประภัสสรกับนิพพาน

จิตทำหน้าที่วิญญาณในการรับรู้ ถ้าจิตที่ยังมีตัณหามีอวิชชาเข้าไปรับรู้นามรูป จิตจะขึ้นลงไปตามผัสสะที่มากระทบกลุ้มรุมจิตให้แผดเผา ไปด้วยราคะ โทสะ โมห

เพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดี

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่าย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการไว้ภายในคือ เธอพึงตั้ง

สากัจฉาธรรม-ศีลโดยแยบคาย

  • การถือศีลแปดในข้อการไม่รับประทานอาหารล่วงกาล คือการกินมื้อเดียว หลังจากนั้นฉันปานะหรือฉันสิ่งที่จัดเป็นยารักษาโรคได้ แต่ที่สำคัญดูที่เวทนา พิจ