2014

พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ที่ใจ

เมื่อปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา มาจนถึงความมั่นใจแล้วว่า พระพุทธเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมเป็นสวากขาตะ พระสงฆ์เป็นสุปะฏิปันนะ ซึ่งเป็นนัยยะหนึ่งที่ทำ

ข้อสอบทานสิบอย่างที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ

<strong>ข้อสอบทานสิบอย่างที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ คือ</strong>
๑. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์

วัยของเราแก่หง่อมแล้ว

"สัตว์ทั้งปวง...ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า...วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจะละพวกเธอไป สรณะของตัวเราเองได้ทำไ

ใช้กายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

"สมาทาน" คือ การศึกษาด้วยการปฏิบัติ การที่จะใช้กายของเราในการศึกษา ในการที่จะทำ ก็ต้องมาจากจิตข้างในเป็นตัวสั่ง เพราะฉะนั้น ศีลเป็นตัวรัก

สากัจฉาธรรม-สู้ตัณหาด้วยเครื่องมือที่บริสุทธิ์บริบรูณ์สิ้นเชิงคือ อริยมรรคมีองค์แปด

พระพุทธเจ้าได้ให้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ อริยมรรคมีองค์แปด ไว้ ขึ้นอยู่ที่คนเอาไปทำจะทำได้หรือไม่ การที่เรารู้ตัวว่าผิดแล้ว มันดีมาก เอาตรง

เหตุเกิด ณ กรรณกัตถลมิคทายวัน

อธิบาย"<strong>กรรณกัตถลสูตร</strong>"ณ ป่าเนื้อกรรณกัตถละแคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเรื่องความเป

สากัจฉาธรรม-เจริญมรรคเพื่อถึงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือนิพพาน

ทางจะไปถึงนิพพานได้ก็คือมรรค ต้องแบ่งให้ถูกสติสมาธิเป็นมรรคต้องทำให้มาก แต่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ต้องไม่เอา เราเจริญมรรคได้เมื่อมีผัสสะ มี 3 ลำดับขั้นที