2013

สามคามสูตร

...จะพูดถึงธรรมะซักหมวดหนึ่ง ที่เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราจะเข้าใจ ทำไมคนถึงทะเลาะกัน ทำไมคนถึงมาตีกัน เราจะแก้ปัญหาความทะเลาะ ความขัดแย้งกันได้อย่างไร

สากัจฉาธรรม : คู่นี้..ใครกำหนด

.....กรรม หมายถึง เรื่องของกุศลกรรมก็ได้ อกุศลกรรมก็ได้ เป็นผลของกรรมในทางที่เป็นสุขก็ได้ เป็นผลของกรรมในทางที่เป็นทุกข์ก็ได้ เพราะงั้นผลของกรรมเกิ

ตอบคำถาม : การปล่อยวางเวทนา และอุเบกขา

แม้แต่อุเบกขา ก็มีเหตุแห่งการได้มาซึ่งอุเบกขา ...มีเหตุมาจาก ๑.จิตที่เป็นสมาธิ......ดูความนิ่ง ...ดูความเฉย...อุเบกขา.....

ธรรมวิหารี

...เวลาที่เราปฏิบัติธรรมนี่นะท่านผู้ฟัง มันได้ทุกวินาที เรามีความตั้งใจ ทำจริง แน่วแน่จริง เอาแค่ว่าเราตั้งใจ ยัง ยังไม่ได้ทำเลยนะ เอาแค่ว่าเราตั้ง

แก้ในแก้นอกคู่ขนานกันไป Ep.2

....ถ้าคุณอยู่กับคนดี แล้วมีความคิดเห็นต่างกัน อันนี้ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะคนดีๆเขาตกลงกันได้ คนดีๆคิดเห็นต่างกัน จะตกลงกันได้ เพราะอะไร เพราะเขามีจ