สิ่งที่เรียกว่า “สุตตันตะ”

คำว่า สุตฺตนฺต เป็นภาษาบาลี เขียนเป็นภาษาไทยได้ว่า สุตตันตะ
มาจากคำว่า สุตะ กับ อันตะ รวมกัน.
สุตะ หมายถึง การฟัง หรือ พระสูตร
อันตะ หมายถึง ส่วนสุด (หรือที่มีความสำคัญ)