เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน "กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน"

เปิดธรรมที่ถูกปิด รายการศันสนีย์สนทนา

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

ว่าด้วยเรื่อง กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน

ออกอากาศวันที่ 30  July  2013

http://archive.org/download/1302a/1302a0730.mp3