เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน "การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้า"

เปิดธรรมที่ถูกปิด รายการศันสนีย์สนทนา

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

ว่าด้วยเรื่อง การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้า

ออกอากาศวันที่  09  July  2013