การหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

หลังจากท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสี เพื่อแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ซ

อริยอัฏฐังคิกมรรค

การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ก

เข้าใจกาย ด้วยพุทโธ

“ร่างกายที่ต้องแม้คอยประคบประหงม ดูแลรักษา แล้วก็ถามว่าตัวเราในนี้ก็ไม่มีแล้วคุณอยู่เพื่ออะไร กายนี้ คุณมีไว้ทำอะไร”

ตกงานไม่ตกใจ ปัญหาคือโอกาสที่ท้าทาย

จุดที่เป็นปัญหามันก็คือโอกาสนั่นแหละ ปัญหาคือความท้าทาย คืออย่างเดียวกัน เราจะเห็นว่าเป็นปัญหา ถ้าเราไม่มีทางแก้ แต่ถ้ามีทางแก้ ปัญหานั้นเป็นโอกาสข