• ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม
  เข้าใจทำ
  ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม
  S00E00

  พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า "ต้องการละความพยาบาท ต้องหมั่นเจริญเมตตา
  ต้องการละความคิดเบียดเบียนผู้อื่น ต้องหมั่นเจริญกรุณา
  ต้องการละความอิจฉาริษยา ต้องหมั่นเจริญมุทิตา
  และต้องการละความขัดใจ ต้องหมั่นเจริญอุเบกขา"

 • ดำรงตนให้อยู่เป็นสุขโดยชอบ
  ดำรงตนให้อยู่เป็นสุขโดยชอบ
  S00E00

  “เงินทองที่คุณได้มาแล้ว จากการดำเนินอาชีพการงานในสังคม เงินทองที่ได้มาแล้วบางทีก็เอาไปใช้หาความสุขบ้างนะอ่ะ ถ้าคนเกษียณแล้ว ก็อยากจะเอาเงินไปใช้มาทำสวยบ้างนะอ่ะ ฉันอยากจะไปฉีดโบท๊อกบ้าง ฉันอยากจะไปนวดหน้าบ้าง หรือใช้เงินไปเที่ยวจุดนั้นจุดนี้บ้าง แล้วเกิดลูกหลานไม่พอใจว่า โอ๊ย! ทำไมคุณย่าคุณยายเนี่ยเอาเงินมาใช้แบบนี้ ลักษณะนี้มันผิดคำสอนไหม ก็ฉันจะเอาเงินที่ฉันหาได้ มาเนี่ย มาใช้ยังไงแล้วมันจะมีปัญหาอะไร ถูกมั๊ย?

 • ปุถุชนกับความหวั่นไหว
  ตามใจท่าน
  ปุถุชนกับความหวั่นไหว
  S10E68

  "พอจะตายแล้วจะเปลี่ยนแปลงมั้ย เพราะโมหะมันครอบอยู่ โมหะมันหลอกเราว่า ฉันมั่นใจแล้วนะ แต่จริง ๆ แล้วยัง"

  Q: คำถามจากการฟังนิเวสกสูตร สงสัยว่าบุคคลที่เลื่อมใสในพุทธธัมสงฆ์ แต่ศีลยังไม่เต็ม ก็คือปุถุชนทั่วไป?

 • ปังกธาสูตร
  ขุดเพชรในพระไตรปิฎก
  ทุติยปัณณาสก์ | สมณวรรคข้อที่ 87 - 91
  S05E16

  "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำได้บริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์ ผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้บางส่วน ด้วยประการฉะนี้แล เรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นหมันเลย"

 • มหาราหุโลวาทสูตร และจูฬราหุโลวาทสูตร
  คลังพระสูตร
  มหาราหุโลวาทสูตร และจูฬราหุโลวาทสูตร
  S09E59

  ในเอพิโสดนี้ นำเสนอเรื่องราวของท่านพระราหุลในสองวาระที่พระพุทธเจ้าได้สอนท่านพระราหุล ในวัยที่ท่านเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้ว แต่ยังเป็นสามเณรในมหาราหุโลวาทสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ให้พิจารณาธาตุทั้ง 5 ธาตุ 4 ดินน้ำไฟลม ว่าควรเห็นอย่างไร การเจริญพรหมวิหาร 4 และการเจริญอานาปานสติภาวนา ส่วนจูฬราหุโลวาทสูตรนั้น เป็นวาระที่พระราหุลมีอินทรีย์แก่กล้าแล้ว หลังจากบวชเป็นภิกษุ แต่ยังไม่ครบพรรษา จึงได้สอนถึงเรื่องความเป็นอนัตตา การเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้ง 5 ในอายตนะทั้ง 6 และผัสสะต่

 • พิจารณา…นามรูป
  เข้าใจทำ
  พิจารณา…นามรูป
  S08E59

  ในชีวิตหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยนามและรูป โดยที่นามนั้นก็คือ มีแต่ชื่อสำหรับเรียก แต่ไม่มีรูปร่างหน้าตา ที่จะให้มองเห็นได้ด้วยตา หรือได้ยินได้ด้วยหู หรือที่จะทราบได้ด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการถูกต้องทางกาย ซึ่งก็คือ จิตนั่นเอง ตรงกันข้ามกับรูปซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่ จับต้องได้ เป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์ และแตกดับเสื่อมสลายได้ด้วยปัจจัยที่เป็นข้าศึก

 • ปรับมุมมอง ฝึกจิตให้ไม่เครียดในการงาน
  ปรับมุมมอง ฝึกจิตให้ไม่เครียดในการงาน
  S02E59

  “...ความเครียดมันเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี มีอยู่ อันนี้เป็นธรรมดา แต่สิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้ คือ จิตของเรา ว่าพอมีความเครียดเกิดขึ้นแล้ว คุณให้จิตคุณไปอยู่ตรงที่มันสบายใจได้มั๊ย?

 • ศรัทธากับสัมมาทิฏฐิ
  ตามใจท่าน
  ศรัทธากับสัมมาทิฏฐิ
  S10E67

  "พอเราปฏิบัติไป ๆ ปัญญาเรามากขึ้น บางทีรู้สึกว่าศรัทธาเรามันอ่อน ไม่ได้เป็น next level เหมือนอยู่กับที่ เพราะงั้นจะให้ไปต่อได้ ศรัทธาจะเป็นตัวที่ก้าวกระโดดขึ้นไปได้ให้เพิ่มไปได้ ถ้าคุณมีปัญญาสูง คุณใช้ปัญญาไปในทางเพิ่มศรัทธาได้ มันปรับกันได้ "

  Q: พราหมณ์ให้ผ้าผืนเดียวแล้วไม่เปลือยหรือ

ปรับมุมมอง ฝึกจิตให้ไม่เครียดในการงาน

“...ความเครียดมันเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี มีอยู่ อันนี้เป็นธรรมดา แต่สิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้ คือ จิตของเรา ว่าพอมีความเครียดเกิดขึ้นแล้ว คุณให้จิตคุ

ศรัทธากับสัมมาทิฏฐิ

"พอเราปฏิบัติไป ๆ ปัญญาเรามากขึ้น บางทีรู้สึกว่าศรัทธาเรามันอ่อน ไม่ได้เป็น next

ทุติยปัณณาสก์ | อานันทวรรคข้อที่ 80 - 81 และสมณวรรคข้อที่ 82 - 87

อธิบายอานันทวรรค 2 ข้อสุดท้าย คือ คันธชาตสูตรทรงตอบเรื่องศีลที่มีกลิ่นหอมเหนือกลิ่นหอมทั้งปวง จูฬนิกาสูตรเปรียบเท

เวมานิกเปรต เมื่อเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

ในเอพิโสดนี้นำเสนอเรื่องเวมานิกเปรต ที่ได้รับโทษของกามที่มีความต่ำทรามเศร้าหมอง ทำให้ตายแล้วบังเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยได้ ซึ่งเ

มหาโคสิงคสาลสูตร และจูฬโคสิงคสาลสูตร

เอพิโสดนี้นำเสนอมหาโคสิงคสาลวันสูตรที่พระเถระที่มีความสามารถไล่มาตั้งแต่พระสารีบุตร พระมหาโมคัลลานะ พระมหากัสสปะ จนถึงพระอานนท์ ได

กามาทีนวกถา โทษของกาม

“กาม” คือ ความกำหนัดยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรา วัตถุภายนอกที่วิจิตรพิสดารเลิศหรูดูดี นั่นไม่ใช่กาม นั่นเรียกว่ากามวัตถุ แต่ความเพลิดความ

บุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง

วัฏสงสารเปรียบเสมือนห้วงน้ำใหญ่ ผู้ใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลย่อมเหมือนกับผู้ที่พยายามเวียนว่ายอยู่ในห้วงน้ำนั้น อาจจะจมบ้าง