• ธัมมานุสสติด้วยพรหมวิหาร ๔
  เข้าใจทำ
  ธัมมานุสสติด้วยพรหมวิหาร 4
  S08E19

  “วันนี้ฉันตัดสินใจแล้วนะ จะอยู่ด้วยความรักความเมตตา ฉันจะอยู่ด้วยความกรุณา ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ อยู่ด้วยมุทิตาคือยินดีพอใจในความสุขความสำเร็จของคนอื่น ก็ตัวเราด้วยนั่นแหละไม่ต่างกัน มีความวางเฉย ระงับความขัดเคืองใจ ซึ่งจะไม่ได้ไปตามอารมณ์ความรู้สึกผัสสะต่าง ๆ ความที่เราตัดสินใจแล้วว่า เราจะไม่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่าง ๆ แต่ตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่ด้วยอารมณ์คือพรหมวิหาร 4 เนี่ย คือคุณระลึกถึงจุดนี้ได้ ความระลึกนี้ได้น่ะคือ สติ”

 • ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต
  ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต
  S02E19

  รายรับต้องท่วมรายจ่าย รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับ ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลย เปรียบไว้เหมือนคนยกตราชั่งขึ้นแล้ว เขาต้องรู้ว่า ขาดเท่านี้เกินเท่านี้ เอาออกแล้วมันจะเท่ากัน ต้องรู้เป๊ะ ๆ ถึงหน่วยสตางค์ 

  ชีวิตต้องมีครบทุกด้าน ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไป มันก็จะบิดเบี้ยวเหมือนกงล้อ ถ้ามันไม่กลม เบี้ยวๆ บูดๆ มันก็หมุนไม่ได้ ชีวิตที่หมุนไปดำเนินไป ถ้าไม่กลมไม่ครบถ้วน ก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้น ถ้าใช้จ่ายไปให้ครบ 4 หน้าที่ จึงมีความสำคัญ 

 • ผิดได้ แต่อย่าพลาดในการเจริญความดี
  ตามใจท่าน
  ผิดได้ แต่อย่าพลาดในการเจริญความดี
  S10E19

  การรักษาศีลสำคัญอยู่ที่การตั้งเจตนา ทำได้มากหรือน้อยย่อมดีกว่าการไม่ทำเลย ความผิดพลาดต้องมีเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ ดังนั้นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นลักษณะของการพัฒนา(ภาวิตา) เพื่อการเจริญและรักษาความดีไว้ให้ตลอด

  นอกจากนั้นแล้ว ควรรักษาจิตตนเองให้ดี ไม่มีความพยาบาท ไม่เต็มไปด้วยราคะ โทสะ โมหะ ให้มีพรหมวิหารสี่และรู้จักวางอุเบกขา

 • มหากัณหชาดก
  นิทานพรรณนา
  มหากัณหชาดก
  S02E17

  ในยุคปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาไม่สมควร ทำการเกี่ยวข้องกับพวกภิกษุณีจนมีบุตรธิดา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและพราหมณ์ คฤหบดี ไม่ได้ดำรงตนอยู่ในธรรม ส่งผลให้ไม่มีเทวดาไปเกิดในสวรรค์ มีแต่คนตกนรก และในขณะนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกเทวราช ได้ทรงทำคุณูปการอันใหญ่หลวงในการช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นำเสนอไว้ใน มหากัณหชาดก นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้

 • มหาโคปาลสูตร จูฬโคปาลสูตร และ อริยปัญญาขันธ์
  คลังพระสูตร
  มหาโคปาลสูตร จูฬโคปาลสูตร และ อริยปัญญาขันธ์
  S09E18

  พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ฉลาดในการตัดกระแสแห่งมาร เปรียบเหมือนนายโคบาลที่ฉลาด พาวัวทั้งฝูงที่มีทั้งฉลาด แข็งแรงมากแข็งแรงน้อย ข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งโน้น นั่นคือนิพพาน โดยปลอดภัย ซึ่งแม้แต่โคตัวสุดท้ายที่ไม่เคยเห็นนายโคบาลก็ยังไปถึงความสวัสดี เพราะปฏิบัติตามโคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 • คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง
  ใต้ร่มโพธิบท
  คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง
  S08E18

   พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ระหว่างการเลี้ยงโค การเลี้ยงปศุสัตว์กับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่ว่าคนเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงโคให้มีกำไรงอกงาม มีความเจริญในอาชีพการงานของเขา เขาจะต้องคุณสมบัติ 11 อย่าง ไม่ต่างกับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่จะต้องมีคุณสมบัติ 11 อย่าง โดยเหมาะสมจึงจะมีความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้.

   

 • พิชิตฟุ้งซ่านด้วยพุทธานุสสติ
  เข้าใจทำ
  พิชิตฟุ้งซ่านด้วยพุทธานุสสติ
  S08E18

  “ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เราตั้งจิตไว้อยู่กับสติ ความฟุ้งซ่านลดลงไปแน่นอน”

  ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน ลักษณะของความฟุ้งซ่านมี 2 อย่าง คือ 1.เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียน และ 2.ความคิดไปเรื่อย ๆ มีความไม่สงบระงับ 

  ตั้งสติไว้ที่พุทโธ ให้สติเป็นอธิบดีเป็นตัวคอยปรับอินทรีย์ทั้ง 5 ให้มีความสมดุล ไม่เพียรมากไปไม่เพียรน้อยไป ระวังกิเลสจะกินทั้งสองทาง ให้ค่อยปรับไปจะพ้นจากความเป็นทาส แล้วรักษาไว้ให้ดี

เหนือศัตรูกิเลสในใจด้วยพรหมวิหารสี่

ถ้ายังคิดว่าเขาทำให้เราอยู่ เขาว่าเราอยู่ เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ ยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่ คิดอยู่เรื่อย ๆ มันไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่

"สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อย

ส่วนสัตว์ที่ไปเกิดใน กำเนิดอื่น(นรก, กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน, แดนเปรต และอสูรกาย)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 4 จบ

   พุทธชัยมงคลคาถา ตอนจบ บทที่ 7 เป็นชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราชผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหมผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธอง

ฉันโนวาทสูตร และ สฬายตนวิภังคสูตร

ท่านพระสารีบุตรได้ให้โอวาทแก่พระฉันนะ ที่กำลังป่วยจนไม่สามารถทนเวทนาได้ เลยฆ่าตัวตาย ซึ่งท่านพระฉันนะก็ได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อความตาย โ

สัญญามาก่อนญาณ

   พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับโปฏฐปาทะปริพาชก ว่า “สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดที่หลัง” ถ้าเราเข้าใจในสองส่วนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการงาน ในอาชีพ ของเราได้  แต

รักษากายให้ประเสริฐด้วยอริยอุโบสถ

“ใช้กายที่เป็นของเน่าให้เกิดเป็นบุญ วันนี้เราจะให้กายของเราตั้งอยู่ เข้าอยู่ คงอยู่ ในความประเสริฐ กายของเราจะเข้าอยู่คงอยู่ในความประเสริฐได้ด้วยกา

วิดีโอ 'ตอบปัญหาธรรมะ'