สัมมาวายามะ

  “ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้...” พุทธพจน์นี้เป็นส่วนที่เหมือนกัน ที่พระพุทธเจ้าท่านบ

หนทางแห่งการตรัสรู้

“ในที่นี้เราจึงต้องตั้งสติให้มีกำลังพอสมควร ให้ถึงจุดที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ สมาธิคือจุดที่ให้มรรคทั้งหมด 7 อย่างเข้ากันรวมกันในจิตที่เป็นหนึ่งของเร

กล้ารักตน ก้าวพ้นคุกสังสารวัฏ

หวังว่าจะได้รับโอกาสจากสังคม หวังว่าจะได้รับความรักจากคนอื่น ต้องเริ่มด้วยรักตัวเอง ต้องเริ่มด้วยให้โอกาสตัวเอง ความหวังจริง ๆ นั้นหมายถึง กำลังใจ 

2018-7q1030

หนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แล่นดิ่งไปสุดโต่งสองด้านคือ "อนัตตา" ความที่เป็