โดพามีน ฮอร์โมนความสุข

“คนครองเรือนแล้วอยู่เหนือกาม ชีวิตคุณนี้ดีมาก ๆ เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ถูกมารกุมหัวใจอยู่ มารเนี่ยจะใช้กามนี่แหละมาเป็นเหยื่อล่อให้เราทำหรือไม่ทำส

ปัญญาไขโมหะ

"ปัญญาจะมากำจัดโมหะได้ ปัญญาเป็นแสงสว่างเหมือนดั่งไฟฉายฉายทางไป คือ การเห็นความไ

ติกนิบาต/ทุติยปัณณาสก์ อานันทวรรคข้อที่74-79

มหานามสักกสูตรตอบเรื่องสมาธิเกิดก่อนญาณเกิดทีหลัง แยกเป็นในระดับของเสขะ และอเสขะ ในสมาธิมีทั้งปัญญา และศีลเป็นมาตามลำดับ ญาณเป็นส่

ตักการิยชาดก การพูดดีเป็นศรีแก่ตัว

ในเอพิโสดนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องตักการิยชาดก ปรารภพระโกกาลิกะ ที่ในอดีตชาติเป็นปุโรหิต ส่วนพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ชื่อตักการิยมาณพ เป็