กับดักความอยาก

เวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆ แล้วเราทำลงไปเนี่ย เราพลาดได้ เพราะนั่นเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อของตัณหา ความอยากและความกลัว คือตัณหาและอวิชชา ทำให้รีบด่วน

เมื่อจิตเรากระทบกับผัสสะใดๆ ต้องรู้จักแยกแยะให้ออกด้วยสติระหว่างกุศลธรรม กับ อกุศลธรร

2020-6t0403

"สมถะ ที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมให้สำเร็จประโยชน์อะไร? 
           
"คือ ย่อมให้จิตเจริญ" 
            

ละกามด้วยปัญญา

สัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอเรื่องของกามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 เรื่องด้วยกัน คือ มันธาตุราชชาดก เป็นเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้