มนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นกับบทบาทของแต่ละคนเพื่อความสุขของผู้นั้น และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หร