อนัตตาโดยรายละเอียด
  • ความหมายของอนัตตา
  • ความแตกต่างระหว่างสิ่งสมมุติกับความจริง สิ่งสมมุติคืออุปาทานในขันธ์ทั้ง5 ความจริงคืออริยสัจ 4
  • เมื่อเข้าใ
ความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นอนิจจัง
  • อาการแห่งอนิจจังโดยละเอียด
  • สองอย่างที่ไม่เที่ยงรวมกันแล้วเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา จะให้มันเที่ยงไม่ได้
  • เราไม่ต้องรอตอนที่
ต้องสุดจบที่นิพพาน
  • การที่เห็นสภาวะกาย จิต อารมณ์ มันแยกๆ ออกจากกันนี้จนไม่เห็นตัวที่เชื่อ