ยักษ์ชื่อชนวสภ
  • พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย
  • พระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นชนวสภยักษ์ (บริวารของท้าวเวสสุวรรณ) มีคุณธรรมขั้นสกทาคา
ชนวสภสูตร
  • พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์หมู่บ้านชาวนาทิกคามว่ามีคติที่ไปอย่างไร พระอานนท์
เชิญชวนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศก

วัดป่าดอนหายโศก ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 5 ของอุดรธานี มีการปฏิบัติธรรมทุกเด

เทวบุตรมาร มารผู้ตามกวนพระพุทธเจ้า
  • ทำความเข้าใจเรื่องมาร ตั้งแต่ความหมายที่ว่า มารคือผู้ล้างผลาญความดี มี