ปัญหาที่เข้าใจได้ไม่ยากด้วยปัญญา
  • ปัญหาที่เข้าใจยากทั้ง 7 ประการเหล่านี้ เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงตร
ยักษ์ชื่อชนวสภ
  • พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย
  • พระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นชนวสภยักษ์ (บริวารของท้าวเวสสุวรรณ) มีคุณธรรมขั้นสกทาคา