อนมตัคคปริยายะ
  • รายละเอียดที่แตกต่างของความทุกข์ ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยธรรมะ
  • หลักคุณธรรมต่างๆที่หัวหน้ากับลูกน้อง ควรปฏิบัติต่อกัน