อิ ติ ปิ - เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
  • กว่าที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญเพียรตบะมาถึง 4 อสงไขย กับอีกแสนมหากัปป์และเป็นช่วงที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะสำเร็จเป็นอ
การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
  • พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญบุญบารมีของ
คุณค่าในชีวิต อยู่หรือตายที่ไม่สูญเปล่า

การตายเป็นธรรมดาของการเกิด เมื่อมีการเกิดจึงมีการตาย แต่การตายจะดีหรือไม่นั้น ดูที่ว่าเป็นการตายที่สูญเปล่าหรือไม่ คือ มีชีวิตอยู่แล้วมีประโยชน์ มี