• ทบทวนกับคำสอนที่ใช้อุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้า ในรอบปีที่ผ่านมา
  • ข้อคิดการใช้ชีวิตเนื่องในวาระขึ้นศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2562
อานาปานสติ…เจริญให้มากทำให้มาก จึงมีผลและอานิสงส์มาก
  • ทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติแบบ “อานาปานสติ” อย่างละเอียด

พระโชติกเถระ เดิมเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากจนพระเจ้าอชาตศัตรูคิดจะยึดปราสาท ต่อมาเมื่อออกบวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ทรัพย์สมบัติของท่าน

สำเร็จได้ตามควรแก่ฐานะ ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปด
  • รักษาศีล 5 จนมีความเป็นปกติในชีวิตแล้ว ยังต้องสมาทานศีลทุกวันหรือไม่