เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี

เกร็ดความรู้จากหนังสือ “เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี” บทประพันธ์โดยสมเด็จพระวันรัต (ท่านจุทน์พฺรหฺมคุตฺโต) ประพันธ์เมื่อปีพ.ศ.

ผู้ไม่ขัดสนในอริยทรัพย์

คนพาล คือ คนโง่; พาล หมายถึง โง่ ไม่มีปัญญา มีน้อย (มีปัญญาน้อย) มีทรัพย์สินน้อย เขาเรียกว่าเป็นคนเข็ญใจ, คนเข็ญใจ หมายถึง คนที่มี

เมณฑกเศรษฐี

การศึกษาจากการปฏิบัติเรียกว่า “สิกขา” การฟังธรรม ในหมวดธรรมะใดๆ จะทิ้งเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เลย การฟังสิ่งใดๆ และต้องการให้เกิดกุศลธรรม ให้ราคะโทสะ