สติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกสมาธิ สติ คือ การระลึกได้ การได้มาของการระลึกได้ ต้องรู้จักการสังเกต หรือการกำหนดนิมิต ฝึกสังเกตผัสสะ สิ่งต่าง ๆ ท

เพราะไม้อ่อนดัดง่ายกว่า หน้าที่ของพ่อแม่จึงต้องให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป อย่างน้อยต้องสอนให้เขามีศีล รักษาศีล แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น ๆ ส่วน

พละ หมายถึง กำลังในการบรรลุธรรม กำลังในความก้าวหน้าในคำสอนนี้ เสขะ คือ ผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ทำความเพียรอยู่ เปรียบเหมือนเด็กที่ต้องค่อยพัฒนาไป เสข