เข้าใจทุกข์ จึงพ้นจากทุกข์

ในวันนี้เรามาทำเข้าใจความแตกต่างกันของทุกข์ในอริยสัจ กับ ทุกข์ในมรรคคือ ทุกข์ในอนัตตลักษณะ ให้เราได้รู้จักกับความ

ทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์

“สิ่งที่จะให้กำลังใจเราได้มาก และคงอยู่ได้ระยะยาวนาน (Long Lasting/Sustainable) สามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ มีข้อเสียน้อย มีประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อป

ศรัทธาแก้สั่นคลอน

 "เมื่อแก้วิจิกิจฉาได้คำถามเหล่านี้จะหมดไป จากการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดศรัทธา ให้ปัญญาด้วยทุกข์ที่มีอยู่"

จบเทวฑูตวรรคข้อที่ 37 - 40 มีรายละเอียดดังนี้ 

ยมราชสูตร : ความปราถนา 3 ประการของพญายม