ตอนที่ 39 อุบาสกตปุสสะและภัลลิกะ

ชายใดมีจิตใจเคารพและกล่าวถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพสักการะ ชายนั้นชื่อว่าอุบาสก หรือแม้กล่าวเพียงพระพุทธเจ้าและพระธรรมอย่า

เปลี่ยนทุกข์ให้บรรลุธรรม

คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากน

นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์

การฝังทรัพย์สมบัติ การออมทรัพย์ กับ การออมบุญ คืออย่างเดียวกันนั่นเอง ทรัพย์เราจึงต้องรู้จักในการแยกแยะออก มีทั้งหมด 4 อย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่ว