ใจบุญสุนทาน

บุญเป็นชื่อของความสุข เป็นการกระทำสิ่งที่ดีๆทั้งหมด เพื่อสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงการให้ทาน รักษ

ตอนที่ 40 สุทัตตอนาถบิณฑิกเศรษฐี

“ข้าพระพุทธเจ้านี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ  ขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป

4 ชาดก จากอนาถบิณฑิกเศรษฐี

อุบาสกก็บรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฐิ น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพร

ทุสีลยสูตรและสูตรอื่น

    "คลังพระสูตร" ในสัปดาห์นี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีในช่วงที่ท่านป่วยหนัก แล้วได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านพระสารีบ