พระสูตรว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี

รวมพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี มาในสังยุตตนิกาย  ได้แก่ สังโยชนสูตร, ปฐมอิสิทัตตสูตร, ทุติยอิสิทัตตสูตร, มหกปาฏิหาริยสูตร,

กามโภคีบุคคล 10

พระพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งบุคคลออกเป็น 10 ประเภท ตรัสไว้ใน "กามโภคีสูตร" ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ ปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มาวัดทุก

กายคตาสติด้วยการทำความรู้สึกจดจ่อไปในกาย

ทำความรู้สึกจดจ่อลงไปในกาย เอาจิตลูบไปตามกระดูก ขยับจิตไปเรื่อยๆตามอวัยวะ 

อานิสงส์กินเจ/อนุโมทนาบาป อุตริมนุสธรรม

การพูดคุยกับคุณทรงพล ชูเวช ในประเด็นธรรมะ 4 เรื่อง คือ อานิสงส์การกินเจ ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน อนุโมนาบาปและเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญ จะลบล