เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม

สำหรับคนที่คิดว่า เกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ชั้นจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ อันนี้คือคุณฟังถูก episode แล้ว วันนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ใ

องค์แห่งฌาน

จุดประสงค์หลักในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ การมีปัญญาในการตัดกิเลส ปล่อยวางความยึดถือในกายลงได้ ซึ่งจะสามารถปล่อยวางได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์

ตอนที่ 40 จิตตคฤหบดี

“เปรียบเหมือนมีโคดำตัวหนึ่ง กับโคขาวอีกตัวหนึ่ง เขาผูกโคไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวกัน ใครเล่าจะพูดได้ว่าโคดำผูกโคขาว หรือโคขาวผูกโคดำ หากพูดว่าโคมันผูกก

ฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

ตัวอย่างของปุถุชนคนธรรมดา ครองเรือน และมีครอบครัว ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านจิตตคหบดี อุบาสกคนสำคัญผู้ที่พร