กว่าจะเป็นทองคำ

กว่าจะได้ทองคำเนื้อดีต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างจิตเราก็เช่นกัน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ชำระอุปกิเลสอย่างหยาบ ความทุจริตทางกายวาจาใจ เมื่อมีศีลก็จะมี

2022-1u0233

เวลาที่เราอยู่สบาย ๆ แล้ว จิตใจเรามันดันคด ไม่ตรง ในความที่ว่าใช้เงินเกินมือ ไม่มีวินัยต่าง ๆ ทีนี้พออยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ต้องมี new Normal คุณจ

นิพพาน หมายถึง ความดับเย็น ดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ เป็นที่สุดจบของการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจจะมีการกล่าวถึงในความหมายของการด