ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ตอนที่ 5 ในซีซั่นที่ 4 นี้ เรื่องของหมวดว่าด้วยบริษัท กล่าวถึงลักษณะของพุทธบริษัทในแบบต่างๆ แยกออกเป็นประเด็นย่อย 10 ประเด็น ได

มหาสารชาดก

สัปดาห์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแยบคาย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 2 วาระด้วยกัน คือ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ใ

สติปัฏฐานสูตร

มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ในเรื่องของการพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรม

ปะฏิสังขาโย การพิจารณาปัจจัย 4

    บท ปะฏิสังขาโย ว่าด้วย การพิจารณาปัจจัย 4 เป็นบทที่ พระภิกษุสงฆ์ จะต้องใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ รวมถึงนักปฏิบัติที่มีการปฏิบัติอย