วัฏฏะ 3

บุคคลใดถูกกิเลสครอบงำแล้วให้กระทำกรรม เมื่อกระทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสเกิดขึ้นอีก แล้วกระทำกรรมอีก ย่อมเสวยผลขอ

ดึงสติ ด้วยสติ

ช่องทางต่าง ๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปิดไว้ แล้วมีสิ่งมากระทบ ถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไป นั่นคือ เผลอสติ เราจึงต้องดึงกลับมาถอยกลับมา การที่ recall ดึง

สติอัตโนมัติ เริ่มต้นได้ที่ระเบียบวินัย

เริ่มด้วยระเบียบวินัย จัดตารางชีวิตประจำวัน จะเล่นกีฬา เรียนหนังสือ หรือทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพ ที่ถ้าจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย ‘สมาธิ’ จิตเป็

"เรากับเขาไม่ใช่คนเดียวกันแต่เนื่องกันด้วยความยึดถือ"