ระวังจิตหลอก

เมื่อใจเป็นใหญ่เป็นประธาน ทุกคำพูดและทุกการกระทำจะเริ่มจากใจเราทั้งสิ้น จึงเป็นการง่ายที่จิตสามารถหลอกเราผ่านทาง

โยนิโสฯ ช่วยชาติ

“แล้วทำไมคนเราถึงจะมาหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนได้ เพราะฉะนั้น นี่คือหัวข้อของสัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ความดำริในทางที่จะให้จิตใจขอ

ซึมเศร้า ที่ เข้าใจ

"...ซึมเศร้าเริ่มมาจากความเสียใจ คนเราถ้ายังมีราคะโทสะโมหะ ยังมีรากของอวิชชาอยู่

ทุติยปัณณาสก์ | มหาวรรคข้อที่ 71 และอานันทวรรคข้อที่ 72 - 73

"การครองราชย์ของพระราชาพระองค์นั้นยัง มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งอุโบสถที่ประกอบด้ว