มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ

พระพุทธเจ้าท่านกำหนดมาตรฐานในการเปรียบเทียบการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เอาไว้ ในเรื่องของสงฆ์คือหมู่ ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า การที่เราจะมี “B

สติรักษาจิตพาถึงวิมุตติ

“วิญญาณที่ไปรับรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อเนื่อง จิตนั้นไม่มีเชื้องอกต่อไปอีก เพราะมีสติรักษาเอาไว้”

บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

จะบ่มจิต เดินตามมรรค ต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดี พันธุ์องุ่นพันธุ์อ้

“อนัตตา” เป็นคุณสมบัติ (Property or Attribute) ของการไม่ใช่ ไม่มี และไม่เป็นตัวตน มีปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งคุณสมบัตินี้จะบ่งบอกถึงกา