ชนวสภสูตร
  • พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์หมู่บ้านชาวนาทิกคามว่ามีคติที่ไปอย่างไร พระอานนท์
เชิญชวนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศก

วัดป่าดอนหายโศก ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 5 ของอุดรธานี มีการปฏิบัติธรรมทุกเด

เทวบุตรมาร มารผู้ตามกวนพระพุทธเจ้า
  • ทำความเข้าใจเรื่องมาร ตั้งแต่ความหมายที่ว่า มารคือผู้ล้างผลาญความดี มี
2019/01/1901a0128mo_morning_1.jpg
  • หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ได้ทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ณ ที่โคนแห่งไม้โพธิ์ ด้วยกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมและปฏิโลม และได้