ยึดถือสิ่งใด ทุกข์โทษในสิ่งนั้น

“ในโลกไม่มีสิ่งใด ๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่ จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้” 

บริหารทรัพย์อย่างพุทธะ

ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด 14 อย่างนี้ เงินจะเป็นทาสเรา เราจะไม่เป็นทาสของเงิน เราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวก

เริ่มอปัณณกวรรคว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด และเป็นเหตุความสิ้นอาสวะ ดั่งในปธานสูตร และในสัมมาทิฏฐิสูตรการมีปัญญาทำ