อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน  “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้

กิเลส อาสวะ อวิชชา

                                                  "สภาวะที่สะสมคืออาสวะ แต่ความที่ไม่รู้คืออวิชชา"

พราหมณวรรค ข้อที่ 58 - 61

“พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชชา 3 เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ได้วิชชา 3

กุณาลชาดก ตอนที่ 4

วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ ในวันนี้ก็มีมา 2 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางปัญจปาปี และนา