ระหว่างที่มีการเกิดมาแล้ว ระหว่างที่จะไปแก่ไปตาย ระหว่างนี้คือช่องว่าง ที่ต้องแทรกให้เห็นให้ได้ ใส่ตรงนี้ด้วยสติสมาธิปัญญา ระหว่างเหตุกับระหว่างผล

โลกกับธรรมต้องไปด้วยกัน ถ้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีก็หลงทาง ไม่ว่าจะในครอบครัวพ่อแม่ สามีภรรยา การทำงานการเรียน ที่ถ้ารู้จักแยกแยะ กุศลทำอกุศลไม่

“ความผาสุกหรือไม่ผาสุกของเรา ไม่ควรจะอยู่ในกำมือของผู้อื่น”

สัญเจตนิยวรรค หมวดว่าด้วยความจงใจ เจตนาสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการกระทำอะไรที่เป็นไปในทางกายวาจาใจ ที่จะทำให้เกิดสุขหรือทุกข์ภาย