ดำรงธัมม์ตามพุทโธ

“ก็เมื่อเธอระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธัมม์ ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธัมม์ ยังดำรงอยู่ไม่ได้ เธอย่อมมีความสลดหดหู่ใจ ด

ธัมม์ปัจจุบัน

ถ้ามีไม้กายสิทธิ์ หรือ magic wand สามารถเสกให้กลับไปแก้ไขอดีต หรือไปอยู่ในอดีต ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับไปทำอะไร จะกลับไปไหม และถ้ารู้อนาคตกำหนดอนาคตได้

"การให้ธัมมะอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งของ"

มุสิกสูตรเปรียบการรู้อริยสัจ 4 กับหนูแล้วก็รู ขุด คือ เล่าเรียนอริยสัจตามตำรา อยู่ คือ รู้อริยสัจปฏิบัติรู้เห็นได้ด้วยตน ประเด็นที