เข้าถึงธรรม

Published on
Mon, 01/10/2022 - 04:00

Time index

[00:38] ประเด็น | ธรรมะสำหรับเด็ก และเยาวชน

[10:29] ‘กตัญญูกตเวที’ ธรรมะที่พัฒนาต่อได้

[12:30] ประเด็น | เข้าถึงธรรมะได้รวดเร็ว

[17:51] ประเด็น | ฟังธรรมเพื่อความเป็นมงคล

[30:32] อินทรีย์ 5 และมรรค 8

[37:51] ประเด็น | รับมือกับความเครียด

[42:16] ปรับความเพียรให้เสมอ ๆ กัน

[46:39] สติต้องมีให้มาก เพื่อควบคุมความเพียร

[52:28] สอบถามความคิดเห็นผู้ฟังที่ panya.org/survey

เพราะไม้อ่อนดัดง่ายกว่า หน้าที่ของพ่อแม่จึงต้องให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป อย่างน้อยต้องสอนให้เขามีศีล รักษาศีล แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น ๆ ส่วนผู้สูงอายุก็ใช่ว่าจะดัดไม่ได้ ด้วยเวลาที่งวดลง ๆ เราจึงต้องรีบทำความเพียร จะอยู่ที่วัดหรือที่ไหนก็ตาม ให้รักษาจิตใจให้อยู่ในมรรค 8 กายวาจาก็จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ ปรับความเพียรให้เสมอ ๆ กัน ด้วยสติที่ตั้งเอาไว้เมื่อเจอผัสสะหรือสิ่งกระทบต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อบ่มไป ๆ ด้วยทานศีลภาวนา ด้วยศีลสมาธิปัญญา “‘อินทรีย์ 5’ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” มันจะแก่กล้าขึ้น จิตใจเราจะสุกง่อมเป็นอริยผล บรรลุธรรมขึ้นมาได้

31
1
นาทีในการอ่าน