ต้นเหตุใหญ่

Time index

[01:40] มหานิทานสูตร

[02:46] ปฏิจจสมุปปบาท

[33:53] การบัญญัติอัตตา / การไม่บัญญัติอัตตา / ความเห็นว่าเป็นอัตตา

[51:31] วิญญาณฐิติ 7 อายตนะ 2 วิโมกข์ 8

มหานิทานสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ ขณะประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุ ปรารภธรรมในหมวดธรรมที่ชื่อ ปฏิจจสมุปบาท เพื่อทรงแก้ความเข้าใจผิดของพระอานนท์ ที่กราบทูลว่า น่าแปลกที่ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุดคาดคะเน แต่สำหรับท่านกลับเป็นธรรมง่าย ๆ พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้พูดเช่นนี้ แล้วทรงอธิบายไล่เรียงในรายละเอียดให้ฟัง

37
1
นาทีในการอ่าน