ธรรมที่ให้เกิดความเคารพ

Published on
Mon, 12/13/2021 - 04:00

Time index

[01:34] การทำทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศล และการกรวดน้ำ
[09:04] การจุดเทียนต่อกัน และการจุดธูปเทียนบูชา    
[17:05] การสวดมนต์ไหว้พระ การนอน และการบูชาทิศ
[25:23] การทำให้เด็กเคารพเชื่อฟัง (อปริหานิยธรรม 7)
[30:44] บุคคล 3 ประเภท
[32:50] วิธีบอกสอน และการปกครองโดยธรรม
[38:08] เชฏฐาปจายนธรรม    
[46:29] การพูดจาบจ้วง    ล่วงสถาบันฯ
[54:15] กฏแห่งกรรม

ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องเด็กไม่มีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ .. พอทำผิดกายวาจาใจที่เป็นอกุศลจะหาความเจริญไม่ได้ เพราะนั่นเป็นบาป แต่! คนเราบางทีมีความเห็นต่างกันได้ 

“ความเห็นของเรามีอยู่ เราอาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้ แต่เอาตามท่านก็แล้วกัน เราจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไร เพราะเราเคารพกัน” 

“ถูกหรือผิดไม่ใช่ประเด็น ถ้าถูกหรือผิด แล้วอกุศลธรรมมันจะเกิด อย่าถูกอย่าผิดเลย อย่าเห็นแก่ความถูก เพราะถ้าเกิดมิจฉาทางกาย วาจา ใจ เป็นอกุศลธรรมมันไม่ดี”

แทนที่จะกำชับต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะได้ขัดแย้ง แต่สิ่งที่ต้องทำ คือให้เขาคิดในลักษณะที่ว่าอย่างไรจึงเหมาะสม คือ การชักชวน ค่อย ๆ พูดค่อย ๆ จา ต้องรับฟัง ต้องมีจิตใจที่กว้างขวาง ต้องมีจิตใจที่นุ่มที่อ่อน น้อมนำจิตใจของเขา

58
1
นาทีในการอ่าน