ความสมบูรณ์แห่งพรหมจรรย์

Time index

[02:34] ปาสาทิกสูตร  ว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใส
[13:06] ตอน ธรรมวินัยที่ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้
[23:20] พรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ / พรหมจรรย์ที่บริบูรณ์
[45:43] ตอน เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย
[55:11] ตอน ว่าด้วยอานิสงส์ของสุขัลลิกานุโยค 

ปาสาทิกสูตร#1 พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระจุนทะ สมณุทเทส และท่านพระอานนท์ ณ ปราสาทในอัมพวัน โดยปรารภคำกราบทูลของท่านพระจุนทะและท่านพระอานนท์เรื่องการแตกความสามัคคีของพวกนิครนถ์แบ่งเป็น 2 ฝ่าย หลังนิครนถ์นาฏบุตร ศาสดาดับขันธ์ได้ไม่นานนัก เพราะธรรมวินัยที่นิครนถ์นาฏบุตรประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนา ได้แก่ ศาสดา หลักธรรม และสาวก (นักบวช อุบาสก อุบาสิกา) มีส่วนสำคัญที่ทำให้ศาสนาสมบูรณ์ บริบูรณ์ ได้รับคำสรรเสริญ หลักธรรมและสาวกของพระองค์เป็นองค์ประกอบที่ดี พรหมจรรย์ของพระองค์จึงบริบูรณ์ครบถ้วน แพร่หลายกว้างขวาง และบรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศ และทรงแสดงธรรมที่ควรสังคยานา เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย และ สุขัลลิกานุโยค 

68
1
นาทีในการอ่าน