ชีวิตดีด้วยความดี

ก่อนหน้า
ถัดไป
S64E28

Time index

[02:43] ทุคตบุคคล

[23:07] ฆ่าสัตว์กับการมีอายุยืน

[29:58] ธรรมะจากก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

[39:41] บุญจากการเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง

[42:27] ข้าวก้นบาตรกับบาป

[44:38] เข้าคุก ติดโควิด เป็นกรรมหรือ

[50:16] UFO

“ทำความดี ความดีนั้นจะเป็นที่พึ่งของเรา”

Q: ทำไมชีวิตจึงมีความทุกข์มากมายเช่นนี้
A: สุขทุกข์มีเป็นธรรมดา มีแล้วให้เราไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งอยู่ในมรรค 8 ศีล สมาธิ ปัญญา ความดีที่มีจะเป็นที่พึ่งได้

Q: ฆ่าสัตว์แล้วจะมีอายุสั้นจริงหรือ และควรแก้อย่างไร
A: ไม่แน่ วิบากแปรไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่กระทำ อะไรที่ไม่ดีก็เลิก อย่ากินแต่ของเก่า ควรสร้างบุญใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญา

Q: การสร้างเจดีย์ของก่องข้าวน้อยฆ่าแม่จะล้างบาปได้หรือไม่
A: ทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้น การล้างบาปในคำสอนนี้ไม่มี แต่การทำความดีย่อมมีวิบากดี จะใหผลมากหรือน้อยเป็นสิ่งที่บอกได้ยาก

Q: พ่อ/แม่เลี้ยงดูแลบุตรอย่างดีจะได้บุญเท่าพ่อแม่จริงหรือไม่
A: เปรียบเทียบได้แต่ไม่เท่ากัน ให้ตั้งจิตแบบพรหม ทำดีแบบไม่หวังผลในความดี ยิ่งดี

Q: กินข้าวก้นบาตรพร้อมทำงานวัดจะบาปหรือไม่
A: บุญบาปอยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ ไม่ใช่จากสุขหรือทุกขเวทนาที่ปรากฏ

Q: ติดคุกแม้บริสุทธิ์หรือติดโควิดแม้ระวังอย่างดี เป็นกรรมเก่าหรือไม่
A: อาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้ อยู่ที่ 6 เหตุปัจจัย

Q: UFO เมื่อไหร่จะปรากฏ
A: เป็นเรื่องโลกอื่น ให้สนใจมาในอริยสัจ 4 เรื่องอะไรจะมาก็จะสบายใจไม่ถูกครอบงำ

34
1
นาทีในการอ่าน