จตุกกนิบาต: อปัณณกวรรคข้อที่ 78 - 80, มจลวรรคข้อที่ 81 - 86

S64E21

Time index

[04:57] ทักขิณสูตร ว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา

[19:36] วณิชชสูตร ว่าด้วยเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร

[30:52] กัมโพชสูตร ว่าด้วยเหตุให้มาตุคามไปแคว้นกัมโพชะไม่ได้

[35:12] มจลวรรค หมวดว่าด้วยสมณผู้ไม่หวั่นไหว

[35:29] ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์ และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์

[36:42] มุสาวาทสูตร ว่าด้วยผู้พูดเท็จ และผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ

[39:49] อวัณณารหสูตร ว่าด้วยผู้กล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน และผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน

[45:52] โกธครุสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธและผู้ไม่มักโกรธ

[50:05] ตโมตมสูตร และโอณโตณตสูตร

ในทักขิณสูตรผลของการให้ทานที่จะให้ผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้ และผู้รับ บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจึงจะดี นอกนั้น จะมีความเศร้าหมอง ในวณิชชสูตรการค้าขายจะขาดทุนหรือได้กำไรมากน้อย ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามที่ได้ปวารณาไว้หรือไม่ แต่ทั้งนี้อย่ากลัว เพราะสามในสี่ข้อได้กำไร ดังนั้น แม้น้อยก็ควรทำ เป็นช่องบุญ กัมโพชสูตรคุณสมบัติของสตรีที่ไม่ควรเป็นใหญ่ จบอปัณณกวรรค เริ่มมจลวรรค ปาณาติปาตสูตรและมุสาวาทสูตรเป็นเรื่องของศีล ที่จะแยกบุคคลไปสวรรค์หรือนรก อวัณณรหสูตรการกล่าวสรรเสริญ หรือติเตียน หรือการเลื่อมใสไม่เลื่อมใส ที่ไม่ถูกจะพาไปนรกได้ โกธครุสูตรถ้าเราเห็นแก่ธรรมะความมักโกรธมักลบหลู่ เห็นแก่ลาภ เห็นแก่สักการะย่อมไม่เกิดขึ้น ในตโตมสูตรและโอณโตณตสูตรเกี่ยวกับการมา การไป มืดสว่าง สูงต่ำ มาคือเกิดมา ไปคือตายไป จะไปที่ไหนหรือเกิดมาอย่างไรอยู่ที่การสร้างเหตุ เพราะเกิดมาไม่สำคัญเท่าจะไปอย่างไร จะไปอย่างไร ยังไม่สำคัญเท่าตอนนี้คุณทำอะไร

56
1
นาทีในการอ่าน