รู้ทันมาร

Time index

[02:47] ธรรมบทแปล เรื่อง มาร ภาคที่ 7 เรื่องที่ 239

[19:43] ธรรมบทแปล เรื่อง มาร ภาคที่ 8 เรื่องที่ 247

[33:20] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเจ้าสุทโธทนะ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 138

[44:27] ธรรมบทแปล เรื่อง ท้าวสักกะ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 164

มารผู้มีใจบาป เมื่อได้ล่วงรู้พระวิตกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้ามารจึงคิดว่าหากพระองค์ทรงดำริว่า “เราอาจเพื่อครอบครองราชสมบัติหรือหนอ ?” และหากพระองค์นั้นเสด็จกลับไปเพื่อครอบครองราชสมบัติ ก็ย่อมได้ชื่อว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อนั้นโอกาสย่อมเกิดแก่เราผู้เป็นมาร

บุคคลผู้เกิดมา  ได้เห็นทุกข์ว่า มีกามใดเป็นเหตุ ไฉนผู้ที่เกิดมาคนนั้น จะพึงน้อมไปในกามนั้นได้เล่า?

นิทานพรรณนา
60
1
นาทีในการอ่าน