อปัณณกปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด 3 อย่าง

Time index

[00:43] การเจริญอานาปานสติ

[09:04] ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด 3 อย่าง

[13:35] การคุ้มครองทวารในอินทรีย์

[37:58] รู้ประมาณในการบริโภค

[45:23] ประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น

[55:22] การทำ Survey

อปัณณกปฏิปทา ธรรม 3 อย่างที่ใช้เวลาไหนก็ได้ทั้งนั้น ธรรมที่ผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่ผิด ปรารภทำอยู่เรื่อย ๆ แล้ว จะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย

63
1
นาทีในการอ่าน