ทางสายกลางดับกรรมได้

Time index

[00:40] เจริญกายคตาสติ

[12:08] ทางสายกลาง มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง

[13:01] อธิบายทางสุดโต่ง 2 ข้าง

[16:12] ศรัทธา จุดเริ่มต้นสู่มรรค 8

[21:44] อธิบาย สามัญญผล

[32:50] มรรค 8 ในบุคคลบรรลุธรรม และยังไม่บรรลุธรรม

[45:16] ทางสายกลาง รูปแบบอื่น ๆ

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบช่องทางรอด อันเป็นทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ผู้ที่จะรอดช่องนี้ได้จะต้องอาศัย 'ศรัทธา' ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้กับท่านสหัมบดีพรหม ณ ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ… “ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้ว สัตว์เหล่าใดที่จะมาตามทางนี้ สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด” 

หนทางอันประเสริฐนี้ยังมีอยู่ เป็นช่องทางที่ไม่ติดตัน ไม่วนไปในสังสารวัฏ ที่เมื่อผู้ไม่ประมาทปฏิบัติตามแล้ว ก็จะได้รับผลเหมือนกันหมด ทำให้คลายความยึดถือทั้งหมดได้ กรรมดับไปได้ ไปสู่ทางอันเกษม ถึงความดับเย็น คือ พระนิพพานได้แน่นอน 

42
1
นาทีในการอ่าน