หิริ โอตตัปปะ : ธรรมคุ้มครองโลก

Time index

[00:45] เจริญธัมมานุสสติ

[09:27] อธิบายความหมาย โลกบาล

[10:26] เปรียบเทียบความหมาย หิริและโอตตัปปะ

[39:35] การตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้อง

[49:49] หิริและโอตตัปปะเป็นเครื่องทำให้ถึงพระนิพพาน

‘โลกบาล’ เป็นหลักธรรมคุ้มครองรักษาโลก ที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อันประกอบด้วยหลักธรรม 2 ประการที่จะมาคู่กันเสมอในจิตใจ ที่จะทำให้บุคคลทำแต่ความดี คือ หิริและโอตตัปปะ ‘หิริ’ แปลว่าความละอายต่อบาป และ ‘โอตตัปปะ’ แปลว่าความกลัวต่อบาป 

บุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะ มีสติสัมปชัญญะ มีการสำรวมอินทรีย์  ศีลจึงสมบูรณ์ เป็นเครื่องที่ทำให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ถึงพระนิพพานได้ในที่สุด

55
1
นาทีในการอ่าน