สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4

S64E28

Time index

[00:35] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[12:50] สติปัฏฐาน 4

[35:28] กาย เวทนา จิต ธรรม

[52:31] อนุสติ 10

ความระลึกรู้ ความตระหนักรู้ นั้นคือ สติ อันเป็นประธานในการกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง การเจริญสติให้มั่นคงเป็นหนทางสายเอกอันเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ เพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำบุคคลผู้เจริญให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ  “สติปัฏฐาน 4”

109
1
นาทีในการอ่าน