คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์

คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์

S64E25

Time index

[00:54] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[15:07] ข้อเสนอแนะที่ดี

[17:25] คำอธิบาย โจทก์

[19:01] คุณธัมม์ของผู้โจทก์ และผู้ถูกโจทก์

[19:50] คุณสมบัติ 5 อย่างของผู้โจทก์

[20:48] คุณสมบัติ 2 อย่างของผู้ถูกโจทก์

[21:15] คำอธิบาย ทั้ง 7 คุณสมบัติ

ธัมม์ทั้ง 5 ประการ คือ โจทก์โดยกาลควร ด้วยเรื่องจริง ด้วยคำอ่อนหวาน ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ และด้วยเมตตาจิต บุคคลผู้โจทก์พึงตั้งตนอยู่ในธัมม์นั้น แม้บุคคลผู้ถูกโจทก์พึงตั้งตนอยู่ในธัมม์ 2 ประการ คือ ความจริง และความไม่โกรธ

การสำรวมวาจาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อน และไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่น วาจานั้นแล  เป็นสุภาษิต    

ก่อนหน้า
ถัดไป
88
1
นาทีในการอ่าน