ธรรมที่มีอุปการะมาก

ธรรมที่มีอุปการะมาก

S64E23

Time index

[00:40] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[13:37] ธรรมที่มีอุปการะมาก

[15:09] รายละเอียดของ ธรรมที่มีอุปการะมาก โดยลำดับ

องค์ธรรมอันเกื้อกูลบุคคลให้ดำรงตนอย่างถูกต้องดีงาม ทั้งในด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นธรรมอันมีคุณสมบัติพร้อมแห่งการเอื้อเฟื้อประโยชน์สุขแก่บุคคล

เปรียบดั่งบิดามารดาผู้อนุเคราะห์บุตร ให้ตั้งตนอยู่ในความดีงาม ธรรมทั้ง 55 ข้อนี้ เป็นองค์ธรรมที่มีอุปการะมาก เกื้อกูลการกระทำความดีให้มั่นคง

ก่อนหน้า
ถัดไป
92
1
นาทีในการอ่าน