อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4

S64E22

Time index

[00:31] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[05:05] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[13:59] คำอธิบาย อิทธิบาท 4

[21:49] ปฏิปทาให้ถึง อิทธิบาท 4

[27:16] การเจริญอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 10 ข้อ

การที่บุคคลจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการงานได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยหลักธรรมเพื่อเป็นรากฐานนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

หลักธรรมนั้นคือ อิทธิบาท 4 อันเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความมุ่งมั่น โดยอาศัยสิ่งเร้าจากภายในจิตใจของตนเอง คือ การพอใจในสิ่งที่ทำ มีความขยันหมั่นเพียร มีจิตใจจดจ่อ และมีการไตร่ตรองในงานที่ทำ เป็นองค์ธรรมสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

146
1
นาทีในการอ่าน